Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną

w ramach strony www.transatlantyk.org

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.transatlantyk.org (dalej: „Strona”), warunki świadczenia drogą elektroniczną usług za pośrednictwem Strony (dalej: „Usługi”).
 2. Każda osoba bezzwłocznie po wejściu na Stronę powinna zapoznać się z Regulaminem.
 3. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.
 4. Właścicielem i administratorem Strony jest Fundacja „Transatlantyk Festival” z siedzibą w Łodzi, adres siedziby: Plac Wolności 5, 91-415 Łódź, KRS: 0000557292, NIP: 7252086370, REGON: 361487979, adres e-mail do kontaktu: [email protected] (dalej: „Fundacja”).
 5. Użytkownikiem Strony jest każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony, w tym widzowie, o których mowa w ustępie poniżej lub osoby działające w imieniu widzów niebędących osobami fizycznymi.
 6. Widzem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawiera z Fundacją na odległość umowę dotyczącą prowadzenia konta (dalej: „Widz”). W przypadku niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu takich Widzów, z chwilą rejestracji na Stronie oświadczają, że są upoważnieni do działania w imieniu takich Widzów i odpowiadają w tym zakresie wobec Fundacji.
 7. Zasady, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony i w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, jak również uprawnienia osób, których dane dotyczą oraz inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: transatlantyk.org
 8. Użytkownik powinien korzystać ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem. Zakazane jest w ramach korzystania ze Strony podejmowanie przez Użytkownika działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony, jak również dostarczanie treści bezprawnych przez osoby korzystające z niego. Treściami bezprawnymi są w szczególności treści naruszające prawo, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje lub dobra osobiste Fundacji oraz osób trzecich.
 9. Korzystanie ze Strony wymaga:
  1. komputera osobistego lub urządzenia mobilnego takiego jak tablet lub smartfon;
  2. prawidłowo skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej;
  3. dostępu do sieci Internet. Połączenie z siecią Internet może powodować naliczanie kosztów przez dostawcę sieci Internet. Są to koszty niezwiązane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fundację i nie są pobierane przez Fundację;
  4. do założenia konta w ramach Strony oraz korzystania z niego niezbędne jest także posiadanie przez Widza aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Korzystanie ze Strony oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za jej pośrednictwem nie jest związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Użytkownika innymi, niż zwykłe zagrożenia, z jakimi wiąże się korzystanie z sieci Internet, do których należą m. in. wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie, ataki osób trzecich zmierzające do złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Użytkownika lub Strony w celu nielegalnego pozyskania informacji, w tym danych osobowych.
 2. W celu zapobiegania zagrożeniom, w tym zagrożeniom, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zaleca się, aby Użytkownicy korzystali z oprogramowania chroniącego przed tymi zagrożeniami, w postaci programów antywirusowych i podobnych. Fundacja stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Strony i ich ochroną przed bezprawnym uzyskaniem dostępu do nich, w szczególności poprzez ich szyfrowanie.
 3. Fundacja nie gwarantuje ciągłej i nieprzerwanej dostępności Strony. Fundacja dopuszcza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Strony, przykładowo na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony. Fundacja będzie informowała o planowanych przerwach w dostępności Strony poprzez zamieszczenie na Stronie z wyprzedzeniem odpowiedniego komunikatu.

§ 2 Usługi

 1. Za pośrednictwem Strony Fundacja świadczy drogą elektroniczną usługi obejmujące:
  1. możliwość zapoznania się z informacjami publicznie dostępnymi na Stronie, w szczególności dotyczącymi działalności Fundacji oraz organizowanego przez Fundację festiwalu „Transatlantyk Festival” (dalej: „Festiwal”), informacji dotyczących wydarzeń związanych z tym festiwalem oraz organizowanych w związku z nim konkursów,
  2. rejestrację na Stronie i prowadzenie konta;
  3. udostępnianie w ramach konta narzędzi pozwalających na planowanie udziału w wydarzeniach Festiwalu;
  4. usługę dostarczania informacji dotyczących Strony, Festiwalu oraz Fundacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem drogą elektroniczną usług, tj. usługę newslettera

zwane dalej łącznie „Usługami” lub pojedynczo „Usługą”.

 1. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę, Fundacja świadczy na jego rzecz drogą elektroniczną Usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych w ramach Strony oraz zapoznawania się z nimi. Usługa ta jest świadczona nieodpłatnie, w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika i nie wymaga rejestracji na Stronie. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, o której mowa w niniejszym ustępie, zawarta pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Strony.
 2. Treści i zasoby udostępniane w ramach Strony przez Fundację, w tym teksty, zdjęcia i inne materiały należą w całości do Fundacji, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej i obejmują m.in.:
  1. dane kontaktowe dotyczące Fundacji;
  2. informacje dotyczące Festiwalu i wydarzeń mu towarzyszących, w tym konkursów organizowanych w ramach Festiwalu przez Fundację;
  3. materiały o charakterze informacyjnym związane ze sztuką filmową i muzyczną
  4. informacje o wydarzeniach dotyczących sztuki filmowej i muzyki organizowane lub współorganizowane przez Fundację lub jej partnerów.
 1. W ramach świadczonej drogą elektroniczną Usługi newslettera Fundacja informuje Widzów, którzy zdecydowali się na zapisanie się do newslettera o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach i w związku ze Stroną lub Festiwalem, w tym informacji o wydarzeniach dotyczących sztuki filmowej i kinematografii organizowane przez podmioty trzecie, poprzez przesyłanie ich w postaci listu elektronicznego na podany adres e-mail. Rezygnacja z Usługi newslettera jest możliwa w każdej chwili wybranie znajdującego się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierające newsletter przycisku Anuluj subskrypcję.

§ 3 Rejestracja i konto

 1. W celu rejestracji na Stronie Użytkownik powinien wypełnić online formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail, wybrane hasło oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail przesyłana jest przez Fundację wiadomość zawierająca link aktywacyjny, z którego skorzystanie jest wymagane do potwierdzenia dokonania rejestracji i aktywacji konta. Kliknięcie na link powoduje przekierowanie na stronę logowania na Stronie.
 2. Z chwilą dokonania rejestracji następuje zawarcie przez Widza z Fundacją umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta (dalej: „Konto”), na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Każdorazowe logowanie do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie przez Widza za pomocą ustawień Konta. Danymi logowania jest login i hasło. Login stanowi podany przy rejestracji adres e-mail i nie może on zostać przez zmieniony. Hasło może zostać zmienione przez Widza po zalogowaniu na Konto w każdym czasie.
 4. Hasło do Konta nie powinno być udostępniane osobom nieupoważnionym.
 5. W ramach Konta możliwe jest wskazywanie projekcji w ramach Festiwalu, w jakich planuje uczestniczyć Widz.
 6. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Widz może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia nieodpłatnie i w każdym czasie, poprzez kontakt z Fundacją na adres [email protected] lub poprzez skorzystanie z narzędzi udostępnionych w ramach Konta. Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, do którego Widz nie zalogował się przez okres dłuższy, niż 12 (dwanaście) miesięcy oraz Konta, które zostało użyte do korzystania ze Strony w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przeznaczeniem Strony.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Strony oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług, mogą być składane pisemnie na adres Fundacja „Transatlantyk Festival”, Plac Wolności 5, 91-415 Łódź, lub drogą mailową na adres: [email protected].
 2. W reklamacji należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub mailowy, na jaki powinna być skierowana odpowiedź na reklamację, powód składania reklamacji oraz ewentualne żądanie.
 3. Fundacja rozpatruje reklamacje na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących w Polsce i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, chyba że z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 4. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie ze wskazaniami osoby składającej reklamację w myśl ust. 2 powyżej, a jeżeli takich wskazań brak – w sposób analogiczny do sposobu złożenia reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest całkowicie dobrowolne.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony na Stronie w formacie PDF w sposób umożliwiający jego pobranie i zapisanie.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  1. konieczność zaktualizowania danych teleadresowych, w tym nazw lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
  2. potrzebę dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa dotyczących kwestii uregulowanych Regulaminem;
  3. potrzebę wykonania orzeczeń lub decyzji bądź zaleceń uprawnionych sądów lub organów administracji państwowej w kwestiach dotyczących treści uregulowanych Regulaminem;
  4. zmianę działania Strony, w tym jej rozbudowa i dodanie nowych funkcjonalności;
  5. zmianę warunków technicznych świadczenia Usług za pomocą Strony;
  6. potrzebę usunięcia ewentualnych błędów lub niejasności, gdyby pojawiły się w Regulaminie;
  7. konieczność modyfikacji Regulaminu w celu uniknięcia nadużyć lub naruszeń Regulaminu.
 1. Fundacja poinformuje z wyprzedzeniem przynajmniej 14-dniowym o zmianie Regulaminu Użytkowników. Informacja zostanie przekazana Widzom poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta stosownego powiadomienia wraz treścią zmienianego Regulaminu i informacją o dacie wejścia zmiany w życie. Ponadto, Fundacja w tym samym terminie zamieści na Stronie komunikat informujący o wprowadzanych zmianach. Zmieniony Regulamin wiąże Widzów, którzy przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie nie zrezygnują z prowadzenia dla nich Konta.
 2. Realizując nałożony przez przepisy prawa obowiązek Fundacja informuje, że konsument korzystający ze Strony może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu pomiędzy nim a przedsiębiorcą – w tym Fundacją – zwracając się do powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych działań należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, dotyczące także możliwości uzyskania pomocy w sprawie sporu z przedsiębiorcą, dostępne są również na stronach internetowych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 3. Realizując nałożony przepisami prawa obowiązek Fundacja informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna internetowa platforma rozstrzygania sporów drogą elektroniczną ORD (ang: online dispute resolution), stanowiąca narzędzie dla konsumentów i przedsiębiorców decydujących się na pozasądowe rozstrzyganie sporów w zakresie zawartych przez Internet umów sprzedaży i umów o świadczenie usług.
 4. Fundacja informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozwiązywania sporów ani nie korzysta z rozwiązywania sporów przy pomocy platformy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w sprawach dotyczących umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych w związku z korzystaniem ze Strony i nie zobowiązuje się do korzystania z takich metod i z tej platformy, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin podlega prawu obowiązującemu w Polsce.

Ta strona używa plików cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich zapisywanie.