10. Transatlantyk Festival

1-8 października 2020, Śląsk (Katowice)

Zapraszamy już wkrótce

Kontakt

[email protected]

PL EN

REGULAMIN KONKURSU „DO TRZECH RAZY TRANSATLANTYK 2020”

1. Nazwa konkursu

Konkurs, zwany dalej „konkursem”, będzie prowadzony pod nazwą „DO TRZECH RAZY TRANSATLANTYK 2020” w czasie Międzynarodowego Festiwalu Filmu Filmowego Transatlantyk 2019 w Łodzi organizowanego przez Fundację Transatlantyk Festival w terminie od 12 do 19 lipca 2019 r.

2. Nazwa podmiotu organizującego konkurs

Organizatorem konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Fundacja Transatlantyk Festival.

3. Zasięg konkursu

Konkurs organizowany jest na terenie Cinema City Łódź, które w okresie prowadzenia konkursu jest częściowo wynajmowane przez Fundację Transatlantyk Festival na potrzeby organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Transatlantyk 2019 w Łodzi.

4. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpocznie się w dniu 12.07.2019r. o godz. 19:30 i zakończy się z chwilą wyczerpania losów, nie później niż 19.07.2019r. o godzinie 23:59.

5. Informacja dotycząca liczby i ceny losów/kuponów konkursowych przeznaczonych do sprzedaży w ramach konkursu

a. Konkurs obejmuje bezpłatne wydawanie losów/kuponów konkursowych uprawniających do wzięcia udziału w konkursie.
b. Organizator przewiduje wydanie 8 000 sztuk losów/kuponów konkursowych łącznie.
c. Poszczególne losy/kupony będą zgodne ze wzorcem znajdującym się w załączniku do niniejszego regulaminu.
d. Bezpłatne losy/kupony wydawane będą jedynie uczestnikom, którzy są uprawnieni do wejścia na seans filmowy w ramach sekcji Nowe Kino.

6. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wydawania losów konkursowych

a. Wydawanie kuponów rozpocznie się w dniu 12.07.2019r. o godz. 19:30 i zakończy się z chwilą wyczerpania losów, nie później niż 19.07.2019r. o godzinie 23:59.
b. Kupony wydawane będą codziennie na 15 minut przed rozpoczęciem każdego seansu w ramach sekcji Nowe Kino, aż do startu projekcji danego filmu, przed wejściem do sali, w której odbywa się projekcja.
c. Pełna lista filmów oraz terminów i miejsc projekcji znajduje się w programie Festiwalu dostępnym na www.transatlantyk.org oraz w Festiwalowym Centrum Akredytacyjnym w Cinema City.

7. Uczestnicy konkursu

a. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia.
b. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.
c. Przystąpienie uczestnika do konkursu poprzez pobranie kuponu konkursowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

8. Zasady organizacji konkursu

a. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pobranie co najmniej jednego kuponu.
b. Kupony wydawane są bezpłatnie.
c. Do wydania zostanie przeznaczonych max. 8 000 kuponów
d. W konkursie wezmą udział osoby, które pobiorą kupon, wypełnią wymagane treści na kuponie oraz umieszczą go w urnie znajdującej się przy wyjściu z sali.
e. Wszystkie odpowiedzi zostaną ocenione przez jury, które wybierze zwycięzcę.
f. Zwycięzcy przyznana zostanie nagroda główna.
g. Każdy uczestnik może pobrać 1 kupon na dany seans.

9. Nagrody konkursu

a. Nagrodą główną w konkursie jest zestaw składający się z dwóch akredytacji: AKREDYTACJA-WIDZ 2020, dwóch pojedynczych biletów na pokaz połączony z kolacją w ramach Kina Kulinarnego 2020, podwójne zaproszenie na Galę Otwarcia 2020 i podwójne zaproszenie na Galę Zamknięcia 2020.
b. Organizator zapewnia 1 nagrodę główną.
c. Łączna wartość nagrody głównej wynosi 700 złotych brutto.
d. Fundatorem nagród jest Organizator.
e. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.
f. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

10. Miejsce, termin i sposób wyłonienia nagród

a. Obrady jury odbędą się w siedzibie Organizatora 22.07.2019 o godzinie 12:00.
b. Jury wyznaczy zwycięzcę numer 1, 2, 3, 4 i 5.
c. Obrady odbędą się w obecności wszystkich osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora.
d. Adres e-mail Zwycięzcy oraz uczestników, którzy zajęli miejsca 2-5 będą przechowywane w siedzibie Organizatora do zakończenia Konkursu, z zastrzeżeniem że Konkurs kończy się w momencie przekazania nagród.
e. Komisja skontaktuje się ze zwycięzcą przez podany przez Uczestników konkursu adres e-mail.
f. Zwycięzca konkursu w ciągu 14 dni zobowiązany jest potwierdzić odbiór e-maila, oraz zobowiązany jest wskazać dalszy sposób kontaktu w celu przekazania nagród.
g. Jeżeli Zwycięzca w ciągu 14 dni nie skontaktuje się z Organizatorem Komisja Konkursowa podejmie próbę kontaktu ze Zwycięzcą (odpowiednio) numer 2, następnie numer 3, numer 4 i numer 5 (zastosowanie mają punkty 10.e do 10.f)
h. Komisja Konkursu sporządzi protokół z przebiegu obrad z podaniem wyników.
i. Nagrody zostaną dostarczone w sposób ustalony pomiędzy Organizatorem, a Zwycięzcą, z zastrzeżeniem że Organizator nie pokrywa kosztów wysyłki poza granice Polski.

11. Zasady postępowania reklamacyjnego

a. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 11:00 do dnia 22.07.2019r,
b. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
c. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście
w siedzibie Organizatora. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 22.07. 2019r., po godz. 11:00 nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja Konkursu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 5 dni roboczych od momentu jej złożenia w siedzibie Organizatora wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji.
d. Decyzja Komisji Konkursu dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
e. Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji kuponów i nagród.
f. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

12. Postanowienia końcowe

a. Wzięcie udziału w konkursie i pobranie losu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.
b. Regulamin konkursu będzie dostępny w Centrum Akredytacyjnym w Cinema City Łódź, siedzibie organizatora oraz w na stronie internetowej www.transatlantyk.org
c. Nie zostanie osiągnięty dochód z konkursu.
d. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z późn. zm)
e. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszego konkursu. Administratorem danych osobowych będzie Fundacja Transatlantyk Festival z siedzibą w Łodzi, Pl. Wolności 5, 91-415 Łódź, KRS 0000557292, NIP 7252086370, REGON 361487979. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla udziału w konkursie i otrzymywania informacji marketinxgowych Administratora. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) tj. w oparciu o udzieloną zgodę. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia; w tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem maila: [email protected] lub pisemne na adres jego siedziby. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

...............................................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK: