10. Transatlantyk Festival

1-8 października 2020, Śląsk (Katowice)

Zapraszamy już wkrótce

Kontakt

[email protected]

PL EN

REGULAMIN ZAKUPU PŁATNYCH AKREDYTACJI

REGULAMIN ZAKUPU PŁATNYCH AKREDYTACJI NA WYDARZENIA W RAMACH TRANSATLANTYK FESTIVAL 2019

§1

DEFINICJE

  1. Organizator – „Fundacja Transatlantyk Festival" z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Plac Wolności 5, 91-415 Łódź, KRS 0000557292, NIP 7252086370, REGON 361487979.
  2. Serwis – serwis internetowy w domenie www.akredytacje/transatlantyk.org, do którego prawa przysługują Organizatorowi.
  3. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Akredytacji. Nabywca będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Uczestnik – osoba fizyczna, która na podstawie Akredytacji bierze udział w Wydarzeniu. Uczestnikiem może być sam Nabywca.
  5. Festival – organizowany przez Organizatora IX edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „TRANSATLANTYK FESTIVAL” 2019 w Łodzi.
  6. Akredytacja – wybrane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniające do wzięcia udziału w Festiwalu.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin.
  8. Senior- osoba, która ukończyła 60. rok życia

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad sprzedaży „Akredytacji – widz”, „Akredytacji – student/uczeń” oraz „Akredytacji – senior” (zwanych dalej łącznie: „Akredytacjami”) uprawniających do uczestniczenia w IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „TRANSATLANTYK FESTIVAL” w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§3

RODZAJE PŁATNYCH AKREDYTACJI

 1. Organizator sprzedawać będzie trzy typy Akredytacji:

1.1. „Akredytacja – widz” w cenie 90,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt i 00/100 złotych) ;

1.2. „Akredytacja – student/uczeń” w cenie 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt i 00/100 złotych);

1.3. „Akredytacja – senior” w cenie 35,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć i 00/100 złotych), dla uczestników powyżej 60 roku życia.

 1. Kwota brutto za jedną Akredytację uwzględnia podatek od towarów i usług.
 2. Akredytacje są dokumentami imiennymi - zawierają imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z danej Akredytacji. Duplikaty Akredytacji nie będą wydawane.

§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z AKREDYTACJI

 1. Akredytacje można nabywać wyłącznie poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.akredytacje/transatlantyk.org lub w dniu poprzedzającym festiwal w Kinie Festiwalowym.
 2. Akredytacje sprzedawane będą do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej, niż do dnia 11 lipca 2019 roku (decyduje data zapisania Zamówienia w systemie informatycznym Organizatora).  
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny.
 4. W celu złożenia Zamówienia, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
  1. Nabywca wypełni wszystkie pola Formularza prawdziwymi i prawidłowymi danymi i prześle Formularz do Organizatora (za pośrednictwem Internetu);
  2. Nabywca zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
  3. Nabywca dokona zapłaty ceny za zamawianą Akredytację w sposób dostępny w centrum e-płatności, do którego przekierowanie następuje za pośrednictwem Serwisu.
 5. Jednocześnie ustala się, że:
 • Złożone i opłacone Zamówienie nie może zostać anulowane przez Nabywcę;
 • Akredytacja zostaje sprzedana z chwilą zapłaty za zamawianą Akredytację;
 • W wypadku niewpłynięcia należności za daną Akredytację w kwocie i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, dane Zamówienie zostanie anulowane i będzie uważane za niezłożone; system płatności Serwisu umożliwia zapłatę w czasie 20 minut od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu Zamówienie jest anulowane i jest uważane za niezłożone;
 • Nabywca kupując Akredytację wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (e-mail) ważnych informacji o Festiwalu, programie, zmianach w kalendarzu projekcji, wydarzeniach towarzyszących i innych związanych z Festiwalem.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w składaniu i/lub realizacji Zamówień, wynikające z niewłaściwego działania i/lub konfiguracji sprzętu i/lub programów komputerowych (w tym przeglądarek internetowych) używanych do składania Zamówień i/lub nieprawidłowości leżących po stronie dostawców sieci.
 • Zwrot uiszczonej należności za Akredytację nastąpi wyłącznie w wypadku odwołania całego Festiwalu przez Organizatora.
 • Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§ 6

ODBIÓR AKREDYTACJI

 1. Uczestnik może odbierać Akredytacje wyłącznie osobiście w Centrum Akredytacyjnym w Kinie Festiwalowym od 11 lipca 2019 roku.
 2. W przypadku nabycia „Akredytacji – student/uczeń”, Uczestnik zobowiązany jest podczas odbioru „Akredytacji – student/uczeń” do okazania pracownikowi Organizatora dokumentu potwierdzający status studenta lub ucznia. W przypadku nieokazania dokumentu potwierdzającego status studenta lub ucznia pracownik Organizatora ma prawo odmówić wydania „Akredytacji – student/uczeń”, chyba że Uczestnik dokona dopłaty do pełnej ceny Akredytacji.
 3. W przypadku nabycia „Akredytacji – senior”, Uczestnik zobowiązany jest podczas odbioru „Akredytacji – senior” do okazania pracownikowi Organizatora dokumentu potwierdzającego status seniora. W przypadku nieokazania dokumentu potwierdzającego status seniora, pracownik Organizatora ma prawo odmówić wydania „Akredytacji – senior”, chyba że Uczestnik dokona dopłaty do pełnej ceny Akredytacji.

§7

PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Nabywcom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia umowy nabycia Akredytacji z Organizatorem - zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

§ 8

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Akredytacji Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Organizatora.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Nabywcy oraz adres e-mail Nabywcy oraz uzasadnienie.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora Nabywca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 9

DANE OSOBOWE

 1. Odbierając Akredytację Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, który jest Administratorem danych osobowych. Dane osobowe są zbierane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy, przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych projektów Organizatora;
  2. informowania o ważnych informacji o Festiwalu, programie, zmianach w kalendarzu projekcji, wydarzeniach towarzyszących i innych związanych z Festiwalem;
  3. informowania o akcjach promocyjnych, konkursach, nagrodach, wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, ich sponsorach, a także o partnerach Organizatora;
  4. przesyłania newslettera o tematyce filmowo-muzycznej;
  5. informowania o kolejnych edycjach Festiwalu.
 2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Organizator informuje, że jest on równocześnie Administratorem danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w trakcie zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych projektów Organizatora; informowania o wydarzeniach w trakcie Festiwalu, gwiazdach filmowych, programie, zmianach w kalendarzu projekcji, wydarzeniach towarzyszących i innych związanych z Festiwalem; informowania o akcjach promocyjnych, konkursach, nagrodach, wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, ich sponsorach, a także o partnerach Organizatora; przesyłania newslettera o tematyce filmowej; informowania o kolejnych edycjach Festiwalu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Zamawiając / odbierając Akredytację nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (e-mail) i telefoniczną (sms) ważnych informacji o Festiwalu, programie, zmianach w kalendarzu projekcji, wydarzeniach towarzyszących i innych związanych z Festiwalem – zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 6. Posiadacz Akredytacji ma prawo do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  3. ich sprostowania,
  4. usunięcia – zgodnie z art. 5 RODO,
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych OsobowycDane osobowe przetwarzane są z zachowaniem obowiązujących przepisów praw przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator danych stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.
 7. Administrator nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku nie podania wszystkich danych wymaganych na formularzach, za pomocą których dane są zbierane może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy lub niemożliwością spełnienia świadczenia lub niemożliwością wypełnienia zobowiązania określonego umową (np. niemożność wystawienia imiennej akredytacji, niedopuszczenie do udziału w wydarzeniu).
 9. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem przez osobę, której dane dotyczą, zgody na usunięcie profilu na stronie akredytacje/transatlantyk.orgi, co skutkuje m.in.: niemożnością dokonywania Rezerwacji za pomocą tego profilu, operowania profilem, dostępu do jego możliwości jak np.:sprawdzanie stanu Rezerwacji, historii operacji.
 10. Zamawiając / odbierając Akredytację nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (e-mail) i telefoniczną (sms) ważnych informacji o Festiwalu, programie, zmianach w kalendarzu projekcji, wydarzeniach towarzyszących i innych związanych z Festiwalem.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia, poprzez skierowanie pisemnego wniosku na adres Organizatora. W sprawach mniejszej wagi, jeśli nie ma wątpliwości co do tożsamości osoby żądającej podjęcia określonych działań, możliwe jest przesłanie informacji za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej a[email protected].
 12. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator danych stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.  

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące umowy nabycia Akredytacji oraz oświadczenia składane Organizatorowi w postaci elektronicznej, Nabywca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania promocji cenowych (na dowolny okres czasu) w trakcie trwania sprzedaży internetowej oraz do odmowy sprzedaży Akredytacji bez podawania przyczyny. Ogłoszenie promocji cenowej nie uprawnia osób, które zakupiły Akredytację przed ogłoszeniem takiej promocji, do żądania obniżenia ceny i/lub zwrotu jej części.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wprowadzane zmiany nie będą ograniczały praw nabytych na podstawie Zamówień złożonych przed takimi zmianami.
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 18 czerwca 2019 r.