10. Transatlantyk Festival

1-8 października 2020, Śląsk (Katowice)

Zapraszamy już wkrótce

Kontakt

[email protected]

PL EN

REGULAMIN KONKURSU TRANSATLANTYK INSTANT COMPOSITION CONTESTTM

Transatlantyk Festival 2019

ogłasza:

TRANSATLANTYK

Instant Composition ContestTM

ŁÓDŹ, 11. czerwca 2019

DYREKTOR ARTYSTYCZNY:

JAN A.P. KACZMAREK

 

REGULAMIN KONKURSU TRANSATLANTYK INSTANT COMPOSITION CONTESTTM

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich odbywa się konkurs Transatlantyk Instant Composition ContestTM (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest: Fundacja Transatlantyk Festival z siedzibą w Łodzi, przy Placu Wolności 5, 91-415, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS numerem 0000557292, NIP: 7252086370, REGON: 361487979, (dalej: Organizator).
 3. Konkurs odbywa się w ramach Transatlantyk Festival 2019 w Łodzi, w następujących etapach:
 • 11 czerwca 2019 – Ogłoszenie konkursu,
 • 12 lipca 2019 – Termin nadsyłania zgłoszeń
 • 12 lipca 2019 – Termin wpłaty wpisowego
 • 18 lipca 2019 – Eliminacje
 • 18 lipca 2019 – Finał
 • 19 lipca 2019 – ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród podczas Gali Zamknięcia.
 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych
 2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci trzech głównych nagród konkursu Transatlantyk Instant Composition Contest z lat poprzednich.

 

 • 2 Zasady Konkursu
 1. W konkursie mogą brać udział artyści z całego świata, którzy do 31 grudnia 2019 r. nie ukończą 40 lat. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci trzech głównych nagród konkursu Transatlantyk Instant Composition ContestTM z lat poprzednich.
 2. W pierwszym etapie przesłuchań, uczestnicy biorą udział w eliminacjach, podczas których po obejrzeniu krótkiego fragmentu filmu muszą na żywo, bez przygotowania, zaimprowizować na fortepianie kompozycję zsynchronizowaną z obrazem.
 3. Eliminacje odbywają się w dniu 18 lipca 2019 w obecności jurorów (i opcjonalnie publiczności) we wskazanym przez Organizatora miejscu w Łodzi.
 4. Podczas eliminacji Jury wybierze finalistów, którzy wezmą udział w finale konkursu 18 lipca 2019.
 5. Uczestnicy finału konkursu po obejrzeniu kilkuminutowego materiału filmowego, wychodzą na scenę, gdzie na żywo, bez wcześniejszego przygotowania, muszą stworzyć połączony z obrazem utwór fortepianowy.
 6. Kompozytorskie improwizacje ocenia międzynarodowe jury.
 7. Uczestnicy konkursu nie mają prawa wcześniej zapoznać się z materiałem filmowym, do którego tworzyć będą fortepianowe improwizacje.
 8. W eliminacjach i finale może zostać wykorzystany różny materiał filmowy.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza dostępnego na stronie organizatora: www.transatlantyk.org wraz z dowodem wpłaty na adres:

[email protected]

Uczestnictwo w Konkursie zostanie potwierdzone przez organizatora konkursu drogą elektroniczną (email) na adres podany w formularzu. W tytule maila należy podać swoje imię i nazwisko.

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są do wpłaty wpisowego w wysokości: 30 Euro (słownie: trzydzieści euro) lub 129 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych) na rachunek bankowy

Organizatora o numerze:

PL 15 1090 2705 0000 0001 3270 4699.

Kod SWIFT/BIC: WBKPPLPP (dla przelewów euroregulowanych).

Adres organizatora:

Fundacja Transatlantyk

Festival Plac Wolności 5, 91-415 Łódź.

Adres placówki banku: Santander Bank Polska ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław.

Termin wnoszenia opłaty – 12 lipca 2019.

W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko i dopisać ICC.

 

 1. Informacje o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu kandydatury kandydata przesłane zostaną drogą e-mailową do dnia 13 lipca 2019, zwyczajowo jednak następuje to kilka dni po zgłoszeniu.
 2. Wszyscy finaliści zobowiązani są do osobistego stawienia się podczas przesłuchań, finału konkursu i Gali Zamknięcia. Organizator ponosi koszty zakwaterowania finalistów na określonych przez niego warunkach.
 3. Każdy uczestnik konkursy otrzymuje też AKREDYTACJĘ: COMPETITION, która upoważnia go do wstępu od 12 do 19 lipca 2019 na wszystkie płatne pokazy filmowe odbywające się w ramach Festiwalu (z wyłączeniem Kina Kulinarnego i Kina Łóżkowego), w ramach limitów miejsc.

 

 • 3 Jury
 1. Skład międzynarodowego jury podany zostanie najpóźniej w przededniu eliminacji.
 2. Podczas eliminacji w dniu 18 lipca 2019 spośród uczestników jury wybierze finalistów, którzy wezmą udział w finale konkursu Transatlantyk Instant Competition Contest, który odbędzie się tego samego dnia (18 lipca 2019).
 3. Obrady jury są tajne, a decyzje ostateczne, niepodlegające weryfikacji.

 

 • 4 Nagrody - Transatlantyk Instant Composer Awards 2019
 1. W konkursie przewidziane są trzy nagrody główne:
 • Transatlantyk Instant Composer Award – First Prize – 10’000 PLN
 • Transatlantyk Instant Composer Award – Second Prize – 7’500 PLN
 • Transatlantyk Instant Composer Award – Third Prize – 5’000 PLN .
 1. Zwycięzcy konkursu nadany zostanie tytuł Transatlantyk Instant Composer 2019.
 2. Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy z nagrodami, które wręczone zostaną podczas Gali Zamknięcia Festiwalu 19 lipca 2019.
 3. Nagrody finansowe wypłacone zostaną nie później niż w ciągu 10 miesięcy od zakończenia Festiwalu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania również nagród pozaregulaminowych.
 5. Organizator ma prawo nie przyznać żadnej nagrody (pozostawić konkurs nierozstrzygnięty) w sytuacji, gdy utwory nie będą spełniały – w  ocenie Organizatora – standardów jakościowo-artystycznych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku nieosiągnięcia dostatecznej liczby zgłoszeń z zastrzeżeniem, że uczestnikom zwrócone zostanie wpisowe w ciągu 30 dni roboczych.

 

 • 5 Prawa autorskie
 1. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że swymi wykonaniami artystycznymi zaprezentowanymi podczas Konkursu nie naruszą niczyich praw autorskich.
 2. Uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora na zasadzie niewyłączności, nieodpłatnie swoje autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych do Konkursu utworów i ich artystycznych wykonań oraz nagrań w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo)
 • zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu
 • wprowadzania do obrotu
 • wprowadzania do pamięci komputera i sieci Internet
 • publicznego odtwarzania
 • wyświetlania
 • najmu i dzierżawy
 • nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i

retransmisji.

 1. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia przez uczestnika praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, związanych z korzystaniem z utworów, uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności prawnej i finansowej.
 2. Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego wszelkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi na potrzeby Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi Organizatora Konkursu.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej http://www.transatlantyk.org oraz w biurze Organizatora.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 czerwca 2019
 3. Niniejszy regulamin zostaje sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości stosunku prawnego pomiędzy uczestnikiem konkursu a Organizatorem, jest prawo polskie.
 5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub w całości nieważne z mocy prawa, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania jego zmiany. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 6. We wszystkich sprawach organizacyjnych ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Artystyczny Konkursu. Od tych decyzji nie przysługuje odwołanie i są niezaskarżalne.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 • 6 Obowiązek informacyjny
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator - Fundacja Transatlantyk Festival z siedzibą w Łodzi (91-415) przy Placu Wolności 5,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000557292, NIP: 7252086370, REGON: 361487979.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z postanowień ww. Regulaminu, tj. w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest. Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do prawidłowego udziału w konkursie.
 5. Administrator będzie zbierał następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres korespondencyjny, telefon, e-mail, wykształcenie ogólne i muzyczne, praca zawodowa, konkursy i zdobyte nagrody
 6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.
 7. Dane osobowe:
 • będą przekazywane podmiotom trzecim, partnerom oraz sponsorom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Konkursu;
 • będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).